Safety Culture

Van VCA naar Safety Culture Ladder

Tip 2: inwerken en periodieke herinstructie

Feitelijk is dit niets nieuws. Artikel 8 van de Arbowet geeft al aan dat werkgevers er voor moeten zorgen dat medewerkers doeltreffend worden ingelicht over alle gevaren waaraan zij in hun werkzaamheden blootgesteld kunnen worden en de te nemen beheersmaatregelen om die gevaren weg te nemen of te reduceren. 

Het is maar 1 artikel in de Arbowet met als crux het woord doeltreffend en dit moet ook nog eens aangetoond kunnen worden. En niet in het algemeen maar meer specifiek nog op al die thema's waarin het Arbobesluit dat ook nog eens specifiek is vereist: persoonlijke beschermingsmiddelen (gebruik / onderhoud), machines, gevaarlijke stoffen, geluid, trillingen, biologische agentia, elektromagnetische velden, straling, werkplekinrichting zoals bijvoorbeeld kantoorergonomie, fysieke belasting en....

Feitelijk dient er dus wettelijk een  Plan - Do - Check - Act cyclus te zijn op het thema inwerken en periodieke herinstructie. Aantoonbaar en gedragen in de gehele organisatie.

En het is moeilijker om nieuw gedrag aan te leren dan bestaand gedrag af te leren. Als je dan ook nog rekening houdt met het feit dat de leer- en veranderbereidheid het grootste is wanneer iemand in een andere omgeving terecht komt (peer pressure - groepsdynamiek - er bij willen horen) dan is het verstandig om hier al vanaf dag 1 van het dienstverband, en mogelijk al van te voren door bijvoorbeeld een meeloopdag, aandacht aan te besteden. 

Juni Daalmans pleit, goed onderbouwd, voor een inwerkperiode van tenminste 6 weken.

Dus kijk eens naar de functie specifieke risico's en maak een programma waarin de nieuwe medewerker gedoceerd de tijd krijgen om informatie te verwerken door zaken te herhalen en uit te bouwen. 

Koppel tijdens deze periode de nieuwe medewerker aan een buddy / mentor waarvan je zeker weet dat die veiligheid en gezondheid zeer belangrijk vindt en die (onbewust) acteert als rolmodel.  Goed voorbeeld doet goed volgen. 

Dus kijk eens naar de functie RI&E. Maak een programma met thema's waar je gedurende deze eerste 6 weken aandacht aan wilt besteden en neem er de tijd voor om dit samen met de buddy in te richten.

Dezelfde functie RI&E kan ook gebruikt worden voor een toolboxinstructie programma van 2 jaar waarin je alle risico's en beheersmaateregelen de revue laat passeren. Dit kan ook interactief georganiseerd worden en dynamisch worden gemaakt door meldingen, foto's uit observaties en werksituaties hieraan te koppelen en de discussie over gedrag op gang te brengen. 

Laat medewerkers dan zelf de maatregelen bepalen en volg dit op in de komende periode bij werkplekinspecties en observaties. 

Zo ontstaat een dynamische cyclus. 

Wist je dat je bij het NIBHV in de webshop instructiematerialen voor VCA Basisveiligheid en VCA Vol kunt bestellen voor minder dan € 50,00? Je ontvangt dan alle dia's die instructeurs ook gebruiken. Als je die materialen gebruikt dan herhaal je ongemerkt ook nog eens de VCA opleiding periodiek!